II. NoEXCUSE! bjj submission only

II. NoEXCUSE! bjj submission only

>>> Pavouk (fight schedule) <<<

———————- ENGLISH INFO BELOW ———————-

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Datum: sobota 8. 10. 2016
Místo konání: hala ZŠ Pionýrů 400 (bývalá 6. ZŠ), Frýdek-Místek, Česká republika
Pořadatel: GB Draculino, web: www.gbdraculino.cz, e-mail: gbdraculino.cz@gmail.com
ředitel turnaje: Robin Javorek, mobil: +420 724 711 515
Startovné:
- dospělí a junioři: 400 CZK / 15 EUR / 60 PLN
- děti: 200 CZK / 8 EUR / 30 PLN
Registrace:  do úterý 27. 9. 2016 do 23:59 zde: https://goo.gl/forms/Piw5N7NrN0pjlflq1
Platba:
   – CZK: 2900792073/2010
   - PL: na místě
   – EUR: IBAN: CZ9720100000002900792073, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX (jméno Jan Paldus)
Platba musí být připsána na účet nejpozději v pátek 30. 9. 2016.
Vstupné pro diváky: zdarma
 

Turnaje se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení závodníci.
PŘIHLÁŠENÝ ZÁVODNÍK JE TEN, KTERÝ MÁ ZAPLACENÉ STARTOVNÉ!

ČASOVÝ HARMONOGRAM

a) Bude zveřejněn ve středu 5. 10. 2016 v závislosti na počtu startujících.
b) Vyhlášení nejlepších a předání cen průběžně.

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny.

CENY

 • vítěz každé kategorie obdrží diplom, medaili a pohár
 • 2. a 3. místo v každé kategorii obdrží diplom a medaili (boj o 3. místo)
 • nejlepší tým obdrží pohár (body: 10 – 6 – 4)
 • další ceny dle sponzorů

 VÝSTROJ

 • GI jakékoliv barvy

PRAVIDLA 

 • čas: 10 min (děti 5 min)
 • způsoby jak vyhrát:

o   donutit soupeře se vzdát v daném časovém limitu
o   diskvalifikace soupeře
o   po uplynutí limitu proběhne prodloužení. Jeden ze zápasníků (určeno losem) si vybere pozici, ve které chce bojovat: buď „záda se seatbeltem“ nebo „spiderweb“ (pozice držení armbaru). Cílem je donutit soupeře se vzdát a cílem soupeře je se dostat do bezpečné pozice. Poté se pozice vymění a druhý si vybírá začínající pozici. Vždy se měří čas. Vyhrává rychlejší submission nebo rychlejší únik.

POVOLENÉ TECHNIKY

 • dle pravidel IBJJF
 • bílé/modré pásy dle pravidel bílých pásů
 • elita dle pravidel černých pásů
 • děti dle pravidel dospělých bílých pásů

KATEGORIE

MUŽI

o   masters: 30 let a starší (8. 10. 1986 a starší)

 • bílé/modré pásy, elita (fialové/hnědé/černé pásy)
 • -80 kg, nad 80 kg

o   dospělí: 18 let a starší (8. 10. 1998 a starší)

 • bílé pásy, modré pásy, elita (fialové/hnědé/černé pásy)
 • -64 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, nad 93 kg

o   junioři: 15-17 let (8. 10. 2001 – 7. 10. 1998)

 • bez rozdílu na pásy
 • -58 kg, -64 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, nad 84 kg

ŽENY

 • 15 let a starší (8. 10. 2001 a starší)
 • bílé/modré pásy, elita (fialové/hnědé/černé pásy)
 • -60 kg, nad 60 kg

DĚTI

 • 11-14 let (8. 10. 2005 – 7. 10. 2001)
 • bez rozdílu na pásy
 • -36 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, nad 55 kg

JUDO, WRESTLING, SAMBO, GRAPPLING, MMA

 • závodníci trénující méně jak dva roky nebo držitelé max zeleného pásku v judu mohou startovat v kategorii bílých pásků
 • závodníci trénující 2-5 let nebo držitelé modrého/hnědého pásku v judu musí startovat alespoň v kategorii modrých pásků
 • závodníci trénující více jak 5 let nebo držitelé černého pásku v judu musí startovat v kategorii elita

-       Bere se v potaz datum narození, tedy dosažený věk v den závodu.
-       Všichni závodníci mladší 18-ti let musí mít vyplněný revers podepsaný zákonnými zástupci. V opačném případě se nebude moci turnaje zúčastnit.
-       Vážení je bez GI.
-       Při nedodržení předem nahlášené hmotnostní a věkové kategorie bude závodník diskvalifikován bez náhrady startovného.
-       Není váhová tolerance.
-       Je možno startovat ve více kategoriích (každá se registruje a platí zvlášť).
-       V případě nízkého počtu závodníků dojde ke sloučení kategorií.

Těšíme se na Vaši účast na NoEXCUSE! bjj submission only ve Frýdku-Místku.

———————- ENGLISH INFO ———————-

GENERAL REGULATION

Date: Saturday 8. 10. 2016
Place: hall (school) Pionýrů 400, Frýdek-Místek, Česká republika
Promoter: GB Draculino, web: www.gbdraculino.cz, e-mail: gbdraculino.cz@gmail.com
director of tournament: Robin Javorek, mobil: +420 724 711 515
Starting fee:
- adults and juniors: 400 CZK / 15 EUR / 60 PLN
- kids: 200 CZK / 8 EUR / 30 PLN
Registration:  until Tuesday 27. 9. 2016 until 23:59 here: https://goo.gl/forms/Piw5N7NrN0pjlflq1
Payment:
   - CZK: 2900792073/2010
   - PL: 
on place
   – EUR: 
IBAN: CZ9720100000002900792073, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX (name Jan Paldus)
Payment must be transfered until Friday 30. 9. 2016.
Entrance for viewers: free
 

Championship is for registered competitors only!
REGISTERED COMPETITOR IS THE ONE WHO MADE A PAYMENT!

TIME SCHEDULE

a) Will be announced on Wednesday 5. 10. 2015 in dependence on quantity of competitors.
b) Announcement of winner in the end of category.

Promoter has right to change anything.

AWARDS

 • winner of each category get diploma, medal and cup
 • 2nd and 3rd place in each category get diploma and medal (fight for 3rd place)
 • the best team get cup (points: 10 – 6 – 4)
 • additional prizes according to sponsors

EQUIPMENT

 • GI any kind of color

RULES

 • time: 10 min (kids 5 min)
 • ways to win:

o   make opponent give it up (tap out) in time limit
o   opponent´s disqualification
o   after time limit will be extra time. One of competitors (by toss) choose position: “back with seatbelt” or  “spiderweb” (armbar position). Goal is to finish opponent and for opponent is escape to safe position. Then positions will be changed and the other choose his starting position. Always is time. Winner is faster submission or faster escape.

ALLOWED TECHNIQUES:

 • in accordance with IBJJF rules
 • white/blue belts categories by white belts rules
 • elite by black belts rules
 • kids by adults white belts rules

CATEGORIES

MEN

o   masters: 30 years and older (8. 10. 1986 and older)

 • white/blue belts, elite (purple/brown/black belts)
 • -80 kg, over 80 kg

o   adults: 18 years and older (8. 10. 1998 and older)

 • white belts, blue belts, elite (purple/brown/black belts)
 • -64 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, over 93 kg

o   juniors: 15-17 years (8. 10. 2001 – 7. 10. 1998)

 • without difference between belts
 • -58 kg, -64 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, over 84 kg

WOMEN

 • 15 years and older (8. 10. 2001 and older)
 • white/blue belts, elite (purple/brown/black belts)
 • -60 kg, over 60 kg

KIDS

 • 11-14 years (8. 10. 2005 – 7. 10. 2001)
 • without difference between belts
 • -36 kg, -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, nad 55 kg

JUDO, WRESTLING, SAMBO, GRAPPLING, MMA

 • competitors who trained less than 2 years or have got max green belt in judo can start in category white belts
 • competitors who trained 2-5 years or have got blue/brown belt in judo have to start at least in category blue belts
 • competitors who trained more than 5 years or have got black belt in judo have to start in category elite

-       Important is age on day of tournament.
-       Every competitors under 18 years has to has revers with signature of parents. In opposite case he/she couldn´t participate.
-       Weigh in is without GI.
-       If anyone fail to his/her weight category will be disqualify without giving starting fee back.
-       There is no weight tolerancy.
-       It is possible to participate in more categories (each category has own registration and payment).
-       If there are few competitors in category then categories will be joined.

We are looking forward to your participation in NoEXCUSE! bjj submission only in Frýdek-Místek.

Prozatím žádné komentáře.

Přidat komentář